Theodolites No.1 and No.2

Theodolite 2.jpg
Theodolite
Theodolites3.jpg
Theodolite
Terug